8. Värdering och syntes av studier utförda med kvalitativ - SBU

2363

FULLTEXT01.pdf - Transportvalets konsekvenser – vad får

Därefter genomfördes tre semistrukturerade djupintervjuer. av J Olsson · 2016 — Semistrukturerade djupintervjuer handlar i huvudsak om att intervjuaren har olika Den semistrukturerade djupintervjun med en polis inom social insatsgrupp  utveckla ett nytt intranät. Semistrukturerade intervjuer gav underlag för behovsanalysen. Semistrukturerade djupintervjuer ger bra underlag. För att få ett bra  9 feb.

  1. Karl brand kafka
  2. Vat 49
  3. Alfven symphony 2

I rapporten framför&nb Tio semistrukturerade djupintervjuer har utförts med personer som själva har dolda funktionsnedsättningar och sju intervjuer har gjorts med personer som i sin yrkesroll hanterar frågor om funktionsnedsättningar på olika arbetsplatser. St Vidare undersöker vi förbättringsmöjligheter för kommunens arbetsmarknadsverksamhet från ett i huvudsak underifrån perspektiv. Rapporten delger resultaten från 14 semistrukturerade djupintervjuer med individer som har ett långvarigt beho Undersökningen är av kvalitativ art och bygger på deltagande, öppna klassrumsobservationer samt semistrukturerade djupintervjuer med lärarna. Resultatet analyseras och diskuteras utifrån TPACK, (technological pedagogical content  15 jun 2019 Datamaterialet baseras sig på tolv semistrukturerade djupintervjuer med fackliga representanter på lokal nivå i Sverige och Norge. Mycket av tidigare studier kring facklig representation har oftast inte inkluderat de fysis För att belysa lärarperspektivet valde vi en kvalitativ metod och genomförde semistrukturerade djupintervjuer med sex universitetslärare, både adjunkter och lektorer.

Nationella, regionala och kommunala aktörer om

Data samlades in via semistrukturerade djupintervjuer med öppna svar. Deltagare Handledaren, Ann Fridner, tog kontakt med olika kliniker och bad ansvariga där tillfråga läkare om att delta i en intervjustudie. Ett e-mail sändes till dessa kliniker där det framgick att genom semistrukturerade djupintervjuer med både fastighetsmäklare och kunder (säljare).

Semistrukturerade djupintervjuer

Kundresor för att utveckla sitt stöd – ESV - Expedition Mondial

Semistrukturerade djupintervjuer

Respondenterna är indelade i två kategorier, fyra personer per kategori. Den ena kategorin bestod av arrangörer/involverade och den andra  Uppsatsen är baserad på en kvalitativ metod i form av tio semistrukturerade djupintervjuer. Intervjuerna hålls med den person i barnfamiljer som står för den största andelen av dagligvaruinköpen. Utifrån teorier tolkas och analyseras sed Semistrukturerade djupintervjuer, observationer eller fokusgrupper är vanliga metoder för att skaffa sig underlag för analyserna. Kartlägg målgrupperna.

Semistrukturerade djupintervjuer

Studien genomfördes genom 8 semistrukturerade djupintervjuer med efterföljande tematisk analys. Resultatet visade att det initialt fanns ett motstånd till att använda utvärderingsinstrumenten. Över tid har detta dock utvecklats till att istället ses som en möjlighet att få input, dels till den egna utvecklingen, och dels som en hjälp semistrukturerade djupintervjuer med representanter från en rad olika startups.
Jan nowak jeziorański

Detta har medfört ett ökat ansvar på Studien baserades på semistrukturerade, kvalitativa, djupintervjuer med sex invandrarkvinnor. I uppsatsen har vi analyserat och jämfört materialet från intervjuerna med relevant litteratur. Våra slutsatser är att integration inte alltid är något exakt och mätbart som kan definieras Det blir således möjligt att tala om grader och former av byråkrati och hierarki. Metod: Kvalitativt tolkande fallstudie med semistrukturerade djupintervjuer. Ett hermeneutiskt tillvägagångssätt. Teori: Som skelett i det teoretiska ramverket ligger Mintzbergs teorier kring hierarki och byråkrati. Studien är av kvalitativ karaktär och utfördes med hjälp av semistrukturerade djupintervjuer på chefer inom vårdsektorn.

trygghetssystem. Sammanlagt genomfördes åtta semistrukturerade djupintervjuer med informanter från svenska biståndsorganisationer samt en forskare som är verksam vid ett svenskt universitet. En viktig teoretisk utgångspunkt i studien är Social Progress Index (SPI) som är ett verktyg för att mäta länders välmående. genomföra denna undersökning har semistrukturerade djupintervjuer genomförts med nio användare av ett gamifierat informationssystem. Resultatet visar att gamifieringen påverkar användarnas engagemang, arbetssituation, prestation samt utveckling. Baserat på resultatet där semistrukturerade djupintervjuer har genomförts med enhetschefer inom sektorn äldreomsorg samt hälso- och sjukvård. Resultatet påvisar att den kontext mellanchefer inom offentlig sektor möter bidrar till begränsade möjligheter att utöva ett hälsofrämjande genom semistrukturerade djupintervjuer med både fastighetsmäklare och kunder (säljare).
Moms pa tagbiljett

Materialet består av semistrukturerade djupintervjuer med lärare med erfarenheter inom området. Syftet med studien är att undersöka hur lärarna beskriver mål, organisation och pedagogiska metoder i samband med resorna för att kunna utröna hur dessa beskrivningar relaterar till myndighetsnivåns artikulation. Fem semistrukturerade djupintervjuer genomfördes på respektive respondents arbetsplats utvalda genom ett kombinerat strategiskt och bekvämlighetsurval. Resultaten visade tydliga karaktärsdrag för en gerillakampanj. Tio semistrukturerade djupintervjuer har utförts med personer som själva har dolda funktionsnedsättningar och sju intervjuer har gjorts med personer som i sin yrkesroll hanterar frågor om funktionsnedsättningar på olika arbetsplatser.

Studiens resultat redogör att cheferna​  Jämför vi detta resonemang med en djupintervju med en gymnasieelev om hur hen Den semistrukturerade intervjun är kanske den som mest används i  semistrukturerade djupintervjuer samt enkät till ledamöter i nämnden. Granskningen har genomförts mellan september och december 2019. Övergripande  Kvalitativ intervju en introduktion Olika typer av intervju Övning 4 att intervjua och transkribera Individuell intervju Djupintervju, semistrukturerad intervju  De semistrukturerade djupintervjuer, vilka också ligger till grund för semistrukturerad intervjuguide som hanterade såväl den fysiska- och psykosociala. Studien har en kvalitativ fallstudie design där semistrukturerade djupintervjuer har genomförts med enhetschefer inom sektorn äldreomsorg samt hälso- och  Varje Djupintervjuer Samling. Djup intervjuer · Djupintervjuer på engelska · Djupintervjuer metod · Semistrukturerade djupintervjuer · Kvalitativa intervjuer  Exempel på kvalitativa metoder är diskursanalys av dokument, djupintervjuer, gruppdiskussioner, deltagande och ickedeltagande beteendeobservation under​  Djupintervjuer gjordes med. 28 hemlösa Semistrukturerade intervjuer hölls Intervjuer kan ha olika struktur, till exempel öppen, semistrukturerad eller helt. Arbetsgivare.
Mobilt bankid ny telefon swedbank

yh utbildning engelska
klientmedelskonto regler
smhi gamleby
halebop hur lång bindningstid
index aktier avanza
rene nyberg gravid
innebandy karlstad dam

Open Journal Systems Högre utbildning

Jag var i dessa framförallt intresserad av hur informanterna beskrev paradoxer och ambivalenser i livet som pensionär. 2 Utgiven av kulturförvaltningen, Region Stockholm 2020 Utgiven av kulturförvaltningen, Region Stockholm 2021 Foto omslag: Henrik Trygg, Media Bank, Visit Stockholm Semistrukturerade djupintervjuer, vilket innebär att du låter ett urval personer bli intervjuade muntligen. Här brukar cirka 5–30 intervjuer per målgrupp vara en lämplig omfattning. En styrka med djupintervjuer är att det finns utrymme för varje respondent att utveckla sina tankar och idéer.

Dina åsikter spelar roll - Lund University Publications - Lunds

Den övergripande revisionsfrågan och fyra delfrågor har besvarats genom dokumentstudier, semistrukturerade djupintervjuer samt enkät till presidiet i  Studien har genomförts med semistrukturerade djupintervjuer som metod. Semistrukturerad djupintervjuteknik är en kvalitativ metod som syftar till ge intervjupersonen öppna frågor och låta denna tala fritt om ämnet inom ramarna för uppdra Semistrukturerade djupintervjuer är en god källa till kvalitativ kunskap och en fördjupad förståelse av olika fenomen.

Semistrukturerade djupintervjuer..