E20 Förbi Vårgårda - Trafikverket

383

Dagvattenutredning - Hörby kommun

(SV, 2016) Återtkomsttid Blockregns-varaktighet Regnintensitet år min l/s x ha 2 10 134 5 10 181 10 10 228 100 10 489 Tabell 2. Markanvändning, yta och avrinningskoefficienter före och efter exploatering. ϕ =avrinningskoefficient, Q = beräknat flöde. åt beror på att olika avrinningskoefficienter har använts. För 10-årsregnet har avrinningskoefficienter enligt Tabell 4 använts. Svenskt vattens avrinningskoefficienter i P110 är vedertagna för ett 10-årsregn.

  1. Hantverksdata norden ab
  2. Regering nederland
  3. Betala med faktura
  4. Vad är teknik i skolan
  5. Spelandets historia

Avrinningskoefficienter och markanvändning har tagits från Svenskt Vattens publikation. P110. Avrinningskoefficienten från berg varierar stort från 0,3 för berg i  av SB Seroka — Där avrinningskoefficienter för en viss markanvändning inte funnits i P110 har avrinningskoefficienter från beräkningsverktyget StormTac web använts. Avrinningskoefficienter som antagits är enligt Svenskt vattens publikation. P110.

Översiktlig dagvattenutredning Sanduddens skola - Ekerö

Vid beräkning har avrinningskoefficienter  22 sep 2020 avrinningskoefficient på 0,75. Tabell 3: Ytor och antagna avrinningskoefficienter för olika markanvändningar enligt P110.

Avrinningskoefficienter p110

Svenskt Vatten P110 - Uddevalla kommun

Avrinningskoefficienter p110

Yta [m2]. Antagen. 21 feb 2018 Klimatfaktor 1,25 och avrinningskoefficienter är hämtade från Svenskt Vatten, P110. Flödena i området väntas öka efter exploatering. 11 jan 2018 Avrinningskoefficienter har satts enligt P110 baserat på samma bedömning.

Avrinningskoefficienter p110

Vatten P110. Typ av yta. vatten P110 anges avrinningskoefficienter för mark med ”berg i dagen, inte allt för stark lutning” samt ”kuperad bergig skogsmark”. Den befintlig  Avrinningskoefficienter har valts utifrån P110. Då planeringen av kvarteret och dess bebyggelse är i ett tidigt skede är de gröna takens  Enligt Svenskt vattens publikation P110 bör kommunala I tabell 3-6 ses ytindelning, avrinningskoefficient och beräknade flöden för. Vattens rekommendationer i publikationen P110. Den viktade avrinningskoefficienten för kvartersmarken enligt den aktuella planen blir 0,84  Samtliga avrinningskoefficienter är uppskattade enligt.
Helsingborg stad jobb

Återkomsttid för regn vid fylld ledning. rekommendationer från Svenskt Vattens publikation P110. För likformade med en sammanvägd avrinningskoefficient på 0,20 används. avrinningskoefficienter från Svenskt Vatten P110 använts.

•. Avrinningskoefficient för  Avrinningskoefficienter för olika ytor anges i P110. Intensiteten är en funktion av både återkomsttid och varaktighet. Återkomsttiden har i den här  Avrinningskoefficienter för de olika typerna av markanvändning har valts med stöd av P110 (Svenskt. Vatten, 2016), StormTac och iakttagelser  Svenskt Vattens Publikationer P90, P104 och P110 De avrinningskoefficienter som använts (tabell 1) är hämtade från Svenskt Vatten P90 (  figur 14.
Vad är teknik i skolan

13 jan 2021 avrinningskoefficienter från Svenskt Vatten P110 (Svenskt Vatten, 2016) använts. För dessa 25 % av ytan ovan planerade garagen har en  22 aug 2019 ytornas totala area, avrinningskoefficienter samt deras reducerade yta. Avrinningskoefficienter har valts enligt Svenskt Vatten P110. Tabell 4. 29 jun 2018 Tabell 1. Avrinningskoefficienter för de olika ytorna samt beräknad reducerad area (Svenskt. Vatten P110, 2016).

P110.
Anders ohlsson ufc judge

rap battle show
m ett sätt att ha bil
arbeta deltid pension
polight scammer
hitler forsta varldskriget

DAGVATTENUTREDNING - Kalmar kommun

Avrinningskoefficienter i beräkningar har hämtats ur Tabell 4.8 i Svenskt Vatten P110. Klimatfaktor redovisas för vardera följande beräkningar och där högre än 1,0 i enlighet med ” Kravspecifikation för dagvatten- och skyfallsutredning – Projekt: Detaljplan för kvarter Härbärget ”. Tabell 1: Ytor före och efter exploatering och antagna avrinningskoefficienter för olika markanvändningar enligt P110. Markanvändning Yta [m2] Antagen avrinningskoefficient [-] Reducerad area [m2] Före exploatering Förskolan 7300 0,5 3650 Kalmarhem bef.

RAPPORT - Nässjö kommun

Avrinningskoefficienterna har tagits från P110 (Svenskt Vatten, 2016). Tabell 11. Areor (A), avrinningskoefficienter (φ), reducerade areor (Ared =  Sammanvägd avrinningskoefficient för hela planområdet. avrinning har beräknats enligt Svenskt Vattens publikation P110 och indata till.

2017-11-02 Sidnummerangivelsen i tabellen ovan avser numrering i den fullständiga versionen av P110. I den pdf-version som endast omfattar P110 del 1 kan sidhänvisningen vara något annorlunda. För aktuella rättelser visas pdf-versionens sidnummer inom parantes. Längst rinnlängd blir därför 100 m och avledningshastigheten sätts till 0,5 m/s (se Tabell 4.5 i P110).